ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างกิจกรรมพัฒนาชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ Smart Village Online ปีงบประมาณ 2563