แนวทางความร่วมมือแบบทวิภาคีด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ
แบบทวิภาคีด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562