ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร องค์กรสร้างสุข มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒