ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 30 กันยายน 2563)