เส้นทางสายไหม..สู่เมืองรอง..น่าน - อุตรดิตถ์ - แพร่

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ผลิตผ้าไหม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ และจ.แพร่ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว แคมเปญ "เส้นทางสายไหม...สู่เมืองรอง" ครั้งที่ ๖ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภค/ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้า และบริการต่างๆ ในจังหวัดเมืองรองให้มากขึ้นอีก  ทั้งนี้ มุ่งหวังสร้างความก้าวหน้าให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมเผยแพร่ความงดงามผ้าไหมเมืองเหนือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองที่สำคัญสู่สาธารณชน