ราคากลางและการคำนวณจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 1 ตุลาคม 2563)