ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงชุดรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy : TFRS ๙) รองรับระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding