ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์