ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิติบุคคล เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy)