การประชุมแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 29 มกราคม 2563