ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ DOING BUSINESS 2021

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชี้แจงการดำเนินงานด้านการเริ่มต้นธุรกิจ และ
ด้านการได้รับสินเชื่อ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ภาคธุรกิจเกี่ยวกับการ ปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ ซึ่งมีผลต่อการ
จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยตามรายงานของธนาคารโลก ในงาน "ยกระดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ" จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. ณ โรงแรมอมารี
วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓