ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการ