เรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโครโควิด 19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิิติบุคคล พ.ศ. 2563