มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019


ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
   
หนังสือชี้แจงการประชุมในรูปแบบ Google Form(กรุณาล็อกอิน GMAIL ก่อน คลิ๊กกรอกแบบฟอร์ม)
ตัวอย่างหนังสือชี้แจงเหตุผล (PDF)      (WORD)
   

.