ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าขยายช่องทางการตลาดระดับภาคหรือกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน