ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าขยายช่องทางการตลาดระดับภาคหรือกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)