ราคากลางและตารางคำนวณราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 54 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2563)