ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างดำเนินการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓