ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างกิจกรรมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง