ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้รองรับการขยายตัวภาคการค้าและบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓