ราคากลางและตารางคำนวณราคากลาง จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 646 ตัว