15.การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 7 (N)