จดชื่อบริษัท บีเค เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กลับคืนเข้าสู่ทะเบียน วันที่ 26 มีนาคม 2563