กรมพัฒน์ฯ ห่วงใยสุขอนามัยและความปลอดภัยผู้ใช้บริการ ให้บริการขอหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Service) เพียงช่องทางเดียว

กรมพัฒน์ฯ ห่วงใยสุขอนามัยและความปลอดภัยผู้ใช้บริการ
ให้บริการขอหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Service) เพียงช่องทางเดียว
 
                                           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ห่วงใยสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบการและประชาชน พร้อมสนับสนุนนโยบาย "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ...สู้โควิด-19" ออกประกาศ..ให้บริการขอหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ DBD e-Service เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
 
                                           นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ได้ลงนามในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การให้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย และนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563"
 
                                          "เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ...สู้โควิด-19" ที่ขอให้ประชาชนอยู่บ้านเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการออกมาข้างนอก ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกันของคนจำนวนมาก เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง กรมฯ จึงได้ออกประกาศฯ ให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลให้ดำเนินการผ่านระบบ DBD e-Service เพียงช่องทางเดียว ดังนี้ การให้บริการขอหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ส่วนกลาง) และ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 ให้ขอรับบริการได้เฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Service) ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) เท่านั้น โดยประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป"
 
                                          อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "ทั้งนี้ การให้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลผ่านระบบ DBD e-Service นั้น มีการให้บริการ 3 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางที่ 1 บริการออกหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Certificate File ดำเนินการง่ายๆ 7 ขั้นตอน คือ 1.1) ผู้ใช้บริการกรอกแบบคำขอผ่านเว็บไซต์กรมฯ 1.2) เลือกบริการและช่องทางการรับเอกสาร 1.3) ชำระค่าธรรมเนียม (200 บาท/ฉบับ) ผ่าน ATM / Internet Banking / เคาน์เตอร์ธนาคาร 1.4) นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน 1.5) นายทะเบียนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเอกสาร และใบเสร็จรับเงิน 1.6) สร้างไฟล์เอกสาร/ใบเสร็จรับเงินในระบบ e-Service และมีอีเมลแจ้งเตือนการรับเอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 1.7) ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบ"
 
                                           "ช่องทางที่ 2 ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคาร หรือ e-Certificate จากธนาคารพันธมิตรที่ร่วมโครงการ 10 แห่ง ครอบคลุมกว่า 3,837 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาต ออมสิน เกียรตินาคิน กรุงศรีอยุธยา มิซูโฮ และทหารไทย โดยสามารถดำเนินการขอรับบริการ e-Certificate ผ่านธนาคาร 2 วิธี คือ 2.1) ขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ โดยกรอกแบบคำขอผ่านเว็บไซต์กรมฯ พิมพ์ใบชำระเงิน นำไปชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ พร้อมรับเอกสารและใบเสร็จ ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบริการ 2.2) ขอรับบริการที่ธนาคาร โดยแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ชำระเงิน และรับเอกสารพร้อมใบเสร็จ ณ ธนาคารสาขาที่ขอรับบริการ"
 
                                         "และช่องทางที่ 3 รับเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยผู้ขอรับบริการดำเนินการผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และดำเนินการตามขั้นตอน โดยหลังจากการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงที่บ้าน" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย 
 
                                           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5994, 0 2547 5160 e-Mail : onlinedocument@dbd.go.th สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
*************************************
ที่มา : กองกฎหมาย กองข้อมูลธุรกิจ                               ฉบับที่ 92 / วันที่ 14 เมษายน 2563