"กรมพัฒน์ฯ" คว้า "รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส" จาก ป.ป.ช. การันตี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อตรง และโปร่งใส

"กรมพัฒน์ฯ" คว้า "รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส" จาก ป.ป.ช.
การันตี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อตรง และโปร่งใส
 
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยิ้มรับผลการตัดสิน "รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส" จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายใต้โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นเครื่องหมายการันตีถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรงในการดำเนินงาน เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
 
         นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ส่งหนังสือถึงกรมฯ เพื่อแจ้งผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ซึ่งกรมฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสร่วมกับอีก 19 หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ได้ส่งผลการดำเนินงานเข้าร่วมประกวด ซึ่งเกณฑ์การตัดสินเข้มข้นที่ ป.ป.ช. ใช้พิจารณามี 4 ด้าน คือ
 
          1. ด้านองค์กรปฏิบัติภารกิจและมีการแสดงออกถึงความพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่มีมาตรการแก้ไขถ้ามีปัญหาหรือมีผลกระทบจากการดำเนินงาน องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างระมัดระวังข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น คำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ สิทธิทางกฎหมาย และความคาดหวังของสังคม มีการสร้างความสัมพันธ์และรับฟังความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยกรมฯ มีนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี เป็นแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ตรวจสอบการทำงานได้ และมีช่องทางที่หลากหลายเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก และติดตามผลการดำเนินงานที่เป็นระบบ ประกอบกับที่ผ่านมา กรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาให้บริการภาคธุรกิจและประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ ลดความเสี่ยงการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration), การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing), การเปิดเผยข้อมูลและให้บริการข้อมูลนิติบุคคลผ่านแอพพลิเคชั่น DBD e-Service, การขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคารพาณิชย์ (e-Certificate) และการส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงเงินทุนด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ (DBD e-Secured)
 
          2. ด้านองค์กรมีการปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม ผู้บริหารกรมฯ ได้แสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมแสดงออกในเวทีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การจัดทำตัวชี้วัดในระดับต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องกำหนดทิศทางและการติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในกรมฯ รวมถึงการสร้างความมีส่วนร่วมของคนในองค์กรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่บนพื้นฐานของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 
         3. ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล กรมฯ ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการด้านธุรกิจแก่ประชาชนจึงยึดหลักการสิทธิมนุษยชนและให้บริการที่เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอยู่เสมอ
 
          4. ด้านองค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เที่ยงธรรม ต่อต้านการทุจริตและการให้หรือรับสินบน กรมฯ ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการตัดสินความถูกต้อง กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจและมาตรฐานวิชาชีพ เพิ่มพื้นที่ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินงาน กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของกรมฯ
 
 
          อธิบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ในปีนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะยังไม่สามารถคว้ารางวัลองค์กรโปร่งใสมาครอบครอง แต่ก็เป็นเพียงหน่วยงานเดียวในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่องถึง 5 ปี โดยเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากรกรมฯ ทุกคน ทำให้มีขวัญและกำลังใจที่ดี ในการทำงาน พร้อมที่จะพัฒนาไปสู่องค์กรผู้นำด้านการให้บริการธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาติต่อไป
 
****************************************
 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                          ฉบับที่ 99 / 23 เมษายน 2563