ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓