ยกระดับค้าส่งค้าปลีกไทย สู่ยุค New Normal

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "ยกระดับค้าส่งค้าปลีกไทย สู่ยุค New Normal" เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มเเข็ง โดยมีผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom ประมาณ 180 ราย ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563