ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อฯ

นายพูนพงษ์  นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือ
แนวทางความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับบริษัท สยามแมคโคร จำกัด และ
เอสเอ็มอีดีแบงค์ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563