ประชุมหารือร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือ
แนวทางความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เพื่อนำเสนอบริการต่างๆ รวมถึงแนวทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรมฯ ผ่านช่องทาง
การสื่อสารของทรู ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563