ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือ
ฝ่ายเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการสร้างภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563