สำนักงาน ก.พ.ร.ตรวจประเมิน ผลงานเรื่องหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(e-Certificate File)

ตรวจประเมินผลงาน "หนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate Fie)" นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชี้แจงรายละเอียดเรื่อง "หนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate Fie)" ซึ่งเป็นผลงานที่กรมฯ ส่งเข้าประกวดรางวัลบริการภาครัฐ ประเภท นวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น แก่คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนายปรีชา วัชราภัย เป็นประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ ในโอกาสนี้ นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมชี้แจงรายละเอียดฯ ด้วย ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563