คัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select 3-5 ดาว

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการ
OTOP Select ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเชื่อมโยงช่องทางการตลาด และการคัดสรร
ผลิตภัณฑ์ OTOP Select 3-5 ดาว เพื่อเข้าจำหน่าย ณ สถานที่ต่างๆ เช่น สนามบิน
ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด สถานที่ท่องเที่ยว และผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อกระตุ้นยอดขาย
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างการจดจำให้แก่ผู้บริโภค โดยได้เชิญหน่วยงานพันธมิตร 5 แห่ง
ประกอบด้วย บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค
จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมคัดสรรผลิตภัณฑ์ฯ โอกาสนี้ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมกิจกรรมฯ ด้วย ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563