แนวทางการสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรม "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม"

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมแนวทางการสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรม"ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563