การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 7/2563

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 7/2563 โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า,นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563