ระบบสนับสนุนการตรวจสอบบัญชีธุรกิจ

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม
"การนำเสนอระบบคัดกรอง วิเคราะห์ และแจ้งเตือนความผิดปกติของรายงานทางการเงิน
เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบบัญชีธุรกิจ" ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องม่วงส่าหรี
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 .