แนวทางการนำระบบมาตรฐาน ISO 9001 ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนา
"แนวทางการนำระบบมาตรฐาน ISO 9001 ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ" ณ โรงแรม
เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563