การประชุมคณะกรรมการ Thai SELECT ครั้งที่ 3/2563

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ Thai SELECT ครั้งที่ 3/2563 ณ ร้านอาหารส่งเสริมโภชนา จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 '