คณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ และการตลาดสมุนไพร โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563