จรรยาบรรณของผู้ทำบัญชี

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คณะกรรมการเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ทำบัญชี และสภาวิชาชีพบัญชี ณ ห้องม่วงระย้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563