ประชุมร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการฯ

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมให้ความเห็น
เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่
16 กรกฎาคม 2563