วันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี
นางภารดี อินทชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับบัญชีธุรกิจ ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วม
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง