รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562