โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME สู่นวัตกรรม (Smart Enterprise) (OTOP) (B2C)

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(ทีดีอาร์ไอ) ประเด็น "โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) (OTOP) (B2C)" ณ ห้องรองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่
 2 กันยายน 2563