คณะทำงานพิจารณาการประกวดสำนักงานบัญชีดิจิทัล

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
พิจารณาการประกวดสำนักงานบัญชีดิจิทัล ครั้งที่ 3 (3/2563) ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563