การพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพ

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "การพัฒนาศักยภาพ
และเชื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพ" เพื่อพัฒนาศักยภาพและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Knowledge Sharing) ระหว่างสำนักงานบัญชีคุณภาพ และขยายเครือข่ายการดำเนินงานในรูปแบบ
พันธมิตรทางธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมอีโค่ โคซี่ บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2563