การประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563