มอบวุฒิบัตรธุรกิจที่ผ่านการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกฯ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่
ร้านค้าส่งค้าปลีกที่ผ่านการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563