คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตฯ

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563