การลงทุน หุ้น และหลักทรัพย์

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนา
 เรื่อง"การลงทุน หุ้น และหลักทรัพย์" ณ ห้องม่วงมงคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่
14 กันยายน 2563