กรมพัฒน์ฯ มอบรางวัลสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น (Best Digital Accounting Firm Award 2020)

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานพิธีมอบรางวัลสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น
ประจำปี 2563 พร้อมจัดอบรมโครงการส่งเสริมสำนักงานบัญชีไทยสู่สำนักงาบัญชีดิจิทัล ยกระดับสำนักงาน
บัญชีคุณภาพ สู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Firm) พร้อมผลักดันให้เป็นธุรกิจบริการ
ที่มีมูลค่าสูง (High Value Services) โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล รีเวอร์ไซด์ นนทบุรี วันพุธที่ 16 กันยายน 2563